Dla Akcjonariuszy

Mysłowice, 25.04.2024 r.

ZAWIADOMIENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd FERONA POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 17 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 17.04.2024 roku, na godzinę 13:00 w Kancelarii Notarialnej notariusza Katarzyny Kurz w Mysłowicach przy ulicy Powstańców 3.

PORZĄDEK OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FERONA POLSKA S.A.

 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wraz z opinią biegłego rewidenta oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w trybie § 16 ust. 1 pkt 2 i 5 Statutu Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w trybie § 16 ust. 1 pkt 2 i 5 Statutu Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki obejmującego okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2023.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków w 2023 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi  Zarządu Spółki w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków w 2023 roku.
 11. Wybór członka Rady Nadzorczej
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki, zgodnie z załącznikiem.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

Prezes Zarządu Robert Ágh


V Mysłowicích, dne 25.4.2024 r.

OZNÁMENÍ
O SVOLÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY AKCIONÁŘŮ

Představenstvo FERONA POLSKA S.A. se sídlem v Mysłowicích („Společnost“), jež působí na základě čl. 399 § 1 v souvislosti s čl. 402 § 3 Obchodního zákoníku a § 17 odst. 3 Stanov společnosti, svolává Řádnou valnou hromadu akcionářů na den 17.04.2024 v 13:00 hod. v Notářské kanceláři notářky Katarzyny Kurz v Mysłowicích, ul. Powstańców 3.

PROGRAM JEDNÁNÍ
ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY AKCIONÁŘŮ FERONA POLSKA S.A.

 1. Zahájení Valné hromady a volba Předsedajícího Valné hromady.
 2. Konstatování správnosti svolání Valné hromady a její usnášeníschopnosti a zhotovení seznamu přítomných.
 3. Schválení programu jednání.
 4. Projednání zprávy Představenstva z činností Společnosti v období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023, účetní závěrky za období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023 včetně vyjádření auditora a projednání zprávy Dozorčí rady z výsledků zkoumání zpráv Představenstva z činnosti Společnosti a účetní závěrky na základě § 16 odst. 1 bod 2 a 5 Stanov Společnosti za období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023.
 5. Usnesení o schválení zprávy Dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zpráv Představenstva z činnosti Společnosti a účetní závěrky podle § 16 odst. 1 bod 2 a 5 Stanov Společnosti za období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023.
 6. Usnesení ve věci schválení zprávy Představenstva z činnosti Společnosti v období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023.
 7. Usnesení ve věci schválení účetní závěrky Společnosti v období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023.
 8. Usnesení ve věci rozdělení zisku, jehož dosáhla Společnost v účetním roce 2023.
 9. Usnesení ve věci udělení absolutoria členům Dozorčí rady Společnosti v souvislosti z výkonem nimi jejich povinnosti v roce 2023.
 10. Usnesení ve věci udělení absolutoria Předsedovi představenstva Společnosti v souvislosti z výkonem jeho povinnosti v roce 2023.
 11. Volba člena dozorčí rady.
 12. Usnesení ve věci změn stanov Společnosti podle přílohy.
 13. Volné návrhy.
 14. Ukončení Valné hromady.

Předseda představenstva Robert Ágh 


Mysłowice, 24.03.2023 r.

ZAWIADOMIENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY


Zarząd FERONA POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 17 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 19.04.2023 roku, na godzinę 14:30 w Kancelarii Notarialnej notariusza Katarzyny Kurz w Mysłowicach przy ulicy Powstańców 3.

PORZĄDEK OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FERONA POLSKA S.A.

 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wraz z opinią biegłego rewidenta oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w trybie §16 ust. 1 pkt 2 i 5 Statutu Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w trybie § 16 ust. 1 pkt 2 i 5 Statutu Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki obejmującego okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2022.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków w 2022 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi  Zarządu Spółki w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków w 2022 roku.
 11. Wybór członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

Prezes Zarządu Robert Ágh


V Mysłowicích, dne 24.3.2023 r.

OZNÁMENÍ
O SVOLÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY AKCIONÁŘŮ


Představenstvo FERONA POLSKA S.A. se sídlem v Mysłowicích („Společnost“), jež působí na základě čl. 399 § 1 v souvislosti s čl. 402 § 3 Obchodního zákoníku a § 17 odst. 3 Stanov společnosti, svolává Řádnou valnou hromadu akcionářů na den 19.04.2023 v 14:30 hod. v Notářské kanceláři notářky Katarzyny Kurz v Mysłowicích, ul. Powstańców 3.


PROGRAM JEDNÁNÍ
ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY AKCIONÁŘŮ FERONA POLSKA S.A.

 1. Zahájení Valné hromady a volba Předsedajícího Valné hromady.
 2. Konstatování správnosti svolání Valné hromady a její usnášeníschopnosti a zhotovení seznamu přítomných. 
 3. Schválení programu jednání.
 4. Projednání zprávy Představenstva z činností Společnosti v období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022, účetní závěrky za období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 včetně vyjádření auditora a projednání zprávy Dozorčí rady z výsledků zkoumání zpráv Představenstva z činnosti Společnosti a účetní závěrky na základě § 16 odst. 1 bod 2 a 5 Stanov Společnosti za období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022.
 5. Usnesení o schválení zprávy Dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zpráv Představenstva z činnosti Společnosti a účetní závěrky podle § 16 odst. 1 bod 2 a 5 Stanov Společnosti za období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022.
 6. Usnesení ve věci schválení zprávy Představenstva z činnosti Společnosti v období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022.
 7. Usnesení ve věci schválení účetní závěrky Společnosti v období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022.
 8. Usnesení ve věci rozdělení zisku, jehož dosáhla Společnost v účetním roce 2022.
 9. Usnesení ve věci udělení absolutoria členům Dozorčí rady Společnosti v souvislosti z výkonem nimi jejich povinnosti v roce 2022.
 10. Usnesení ve věci udělení absolutoria Předsedovi představenstva Společnosti v souvislosti z výkonem jeho povinnosti v roce 2022.
 11. Volba členů dozorčí rady na další funkční období.
 12. Volné návrhy.
 13. Ukončení Valné hromady.        

Předseda představenstva Robert Ágh 


Mysłowice, dnia 01.04.2022 r.


ZAWIADOMIENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd FERONA POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 17 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27.04.2022 roku, na godzinę 14:30
w Kancelarii Notarialnej notariusza Katarzyny Kurz w Mysłowicach przy ulicy Powstańców 3.

PORZĄDEK OBRAD 
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 
FERONA POLSKA S.A. 

 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wraz z opinią biegłego rewidenta oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w trybie § 16 ust. 1 pkt 2 i 5 Statutu Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w trybie § 16 ust. 1 pkt 2 i 5 Statutu Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki obejmującego okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osigniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2021.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków w 2021 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi  Zarządu Spółki w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków w 2021 roku.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

                    
Prezes Zarządu Robert Ágh


V Mysłowicích, dne 1.4.2022 r.


OZNÁMENÍ 
O SVOLÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY AKCIONÁŘŮ

Představenstvo FERONA POLSKA S.A. se sídlem v Mysłowicích („Společnost“), jež působí na základě čl. 399 § 1 v souvislosti s čl. 402 § 3 Obchodního zákoníku a § 17 odst. 3 Stanov společnosti, svolává Řádnou valnou hromadu akcionářů na den 27.4.2022 v 14:30 hod.
v Notářské kanceláři notářky Katarzyny Kurz v Mysłowicích, ul. Powstańców 3.

PROGRAM JEDNÁNÍ 
ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY AKCIONÁŘŮ 
FERONA POLSKA S.A. 

 1. Zahájení Valné hromady a volba Předsedajícího Valné hromady.
 2. Konstatování správnosti svolání Valné hromady a její usnášeníschopnosti a zhotovení seznamu přítomných. 
 3. Schválení programu jednání.
 4. Projednání zprávy Představenstva z činností Společnosti v období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021, účetní závěrky za období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 včetně vyjádření auditora a projednání zprávy Dozorčí rady z výsledků zkoumání zpráv Představenstva z činnosti Společnosti a účetní závěrky na základě § 16 odst. 1 bod 2 a 5 Stanov Společnosti za období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021.
 5. Usnesení o schválení zprávy Dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zpráv Představenstva z činnosti Společnosti a účetní závěrky podle § 16 odst. 1 bod 2 a 5 Stanov Společnosti za období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021.
 6. Usnesení ve věci schválení zprávy Představenstva z činnosti Společnosti v období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021.
 7. Usnesení ve věci schválení účetní závěrky Společnosti v období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021.
 8. Usnesení ve věci rozdělení zisku, jehož dosáhla Společnost v účetním roce 2021.
 9. Usnesení ve věci udělení absolutoria členům Dozorčí rady Společnosti v souvislosti z výkonem nimi jejich povinnosti v roce 2021.
 10. Usnesení ve věci udělení absolutoria Předsedovi představenstva Společnosti v souvislosti z výkonem jeho povinnosti v roce 2021.
 11. Volné návrhy.
 12. Ukončení Valné hromady.

                    
Předseda představenstva Robert Ágh     Mysłowice, dnia 26.03.2021 r.


ZAWIADOMIENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd FERONA POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 17 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 21.04.2021 roku, na godzinę 14:30
w Kancelarii Notarialnej notariusza Katarzyny Kurz w Mysłowicach przy ulicy Powstańców 3.

PORZĄDEK OBRAD 
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 
FERONA POLSKA S.A. 

 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wraz z opinią biegłego rewidenta oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w trybie § 16 ust. 1 pkt 2 i 5 Statutu Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w trybie § 16 ust. 1 pkt 2 i 5 Statutu Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki obejmującego okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osigniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2020 i pokryciu straty za lata ubiegłe.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków w 2020 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi  Zarządu Spółki w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków w 2020 roku.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

                    
Prezes Zarządu Robert Ágh


V Mysłowicích, dne 26.3.2021 r.


OZNÁMENÍ 
O SVOLÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY AKCIONÁŘŮ

Představenstvo FERONA POLSKA S.A. se sídlem v Mysłowicích („Společnost“), jež působí na základě čl. 399 § 1 v souvislosti s čl. 402 § 3 Obchodního zákoníku a § 17 odst. 3 Stanov společnosti, svolává Řádnou valnou hromadu akcionářů na den 21.04.2021 v 14:30 hod.
v Notářské kanceláři notářky Katarzyny Kurz v Mysłowicích, ul. Powstańców 3.

PROGRAM JEDNÁNÍ 
ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY AKCIONÁŘŮ 
FERONA POLSKA S.A. 

 1. Zahájení Valné hromady a volba Předsedajícího Valné hromady.
 2. Konstatování správnosti svolání Valné hromady a její usnášeníschopnosti a zhotovení seznamu přítomných. 
 3. Schválení programu jednání.
 4. Projednání zprávy Představenstva z činností Společnosti v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, účetní závěrky za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 včetně vyjádření auditora a projednání zprávy Dozorčí rady z výsledků zkoumání zpráv Představenstva z činnosti Společnosti a účetní závěrky na základě § 16 odst. 1 bod 2 a 5 Stanov Společnosti za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.
 5. Usnesení o schválení zprávy Dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zpráv Představenstva z činnosti Společnosti a účetní závěrky podle § 16 odst. 1 bod 2 a 5 Stanov Společnosti za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.
 6. Usnesení ve věci schválení zprávy Představenstva z činnosti Společnosti v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.
 7. Usnesení ve věci schválení účetní závěrky Společnosti v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.
 8. Usnesení ve věci rozdělení zisku, jehož dosáhla Společnost v účetním roce 2020, a pokrytí ztráty z minulých let.
 9. Usnesení ve věci udělení absolutoria členům Dozorčí rady Společnosti v souvislosti z výkonem nimi jejich povinnosti v roce 2020.
 10. Usnesení ve věci udělení absolutoria Předsedovi představenstva Společnosti v souvislosti z výkonem jeho povinnosti v roce 2020.
 11. Volné návrhy.
 12. Ukončení Valné hromady.

                    
Předseda představenstva Robert Ágh 


Mysłowice, 09.12.2020 r.

 

WEZWANIE
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

 

Zarząd FERONA POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej jako "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1798) wzywa akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji można składać w siedzibie Spółki, tj. w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej 31, w każdy dzień roboczy w godzinach 8:00 – 16:00, najpóźniej do dnia 26 lutego 2021 r. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest piątym spośród pięciu wymaganych przez w/w przepisy prawa.             

                      

Prezes Zarządu Robert Ágh


VÝZVA
K PŘEDLOŽENÍ AKCIOVÝCH DOKUMENTŮ VE SPOLEČNOSTI

 

Představenstvo FERONA POLSKA S.A. se sídlem v Mysłowicích (dále jen „Společnost“) v souvislosti s čl. 16 zákona ze dne 30. srpna 2019, kterým se mění zákon – Obchodní zákoník [Kodeks spółek handlowych] a některé jiné zákony (Sb. z 2019 položka 1798) vyzývá akcionáře Společnosti k tomu, aby předložili akciové dokumenty, které vlastní za účelem jejich zaknihování. Akciové dokumenty je možno předkládat v sídle Společnosti, tj. v Mysłowicích v ul. Mikołowské 31,  každý pracovní den v hodinách 8:00 – 16:00, nejpozději však do 26. února 2021. Předložení akciových dokumentů proběhne na základě písemního potvrzení, které bude vydáno akcionáři. 

Tato výzva je pátá z pěti vyžadovaných výše uvedenými právními předpisy.

 

Předseda představenstva Robert Ágh

V Myslowicích, dne 9.12.2020


Mysłowice, 17.11.2020 r.

 

WEZWANIE
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

 

Zarząd FERONA POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej jako "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1798) wzywa akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji można składać w siedzibie Spółki, tj. w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej 31, w każdy dzień roboczy w godzinach 8:00 – 16:00, najpóźniej do dnia 26 lutego 2021 r. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest czwartym spośród pięciu wymaganych przez w/w przepisy prawa.             

                      

Prezes Zarządu Robert Ágh


VÝZVA
K PŘEDLOŽENÍ AKCIOVÝCH DOKUMENTŮ VE SPOLEČNOSTI

 

Představenstvo FERONA POLSKA S.A. se sídlem v Mysłowicích (dále jen „Společnost“) v souvislosti s čl. 16 zákona ze dne 30. srpna 2019, kterým se mění zákon – Obchodní zákoník [Kodeks spółek handlowych] a některé jiné zákony (Sb. z 2019 položka 1798) vyzývá akcionáře Společnosti k tomu, aby předložili akciové dokumenty, které vlastní za účelem jejich zaknihování. Akciové dokumenty je možno předkládat v sídle Společnosti, tj. v Mysłowicích v ul. Mikołowské 31,  každý pracovní den v hodinách 8:00 – 16:00, nejpozději však do 26. února 2021. Předložení akciových dokumentů proběhne na základě písemního potvrzení, které bude vydáno akcionáři. 

Tato výzva je čtvrtá z pěti vyžadovaných výše uvedenými právními předpisy.

 

Předseda představenstva Robert Ágh

V Myslowicích, dne 17.11.2020

 


Mysłowice, 26.10.2020 r. 

 

WEZWANIE
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

 

Zarząd FERONA POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej jako "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1798) wzywa akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji można składać w siedzibie Spółki, tj. w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej 31, w każdy dzień roboczy w godzinach 8:00 – 16:00, najpóźniej do dnia 26 lutego 2021 r. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych przez w/w przepisy prawa.             

                      

Prezes Zarządu Robert Ágh


VÝZVA
K PŘEDLOŽENÍ AKCIOVÝCH DOKUMENTŮ VE SPOLEČNOSTI

 

Představenstvo FERONA POLSKA S.A. se sídlem v Mysłowicích (dále jen „Společnost“) v souvislosti s čl. 16 zákona ze dne 30. srpna 2019, kterým se mění zákon – Obchodní zákoník [Kodeks spółek handlowych] a některé jiné zákony (Sb. z 2019 položka 1798) vyzývá akcionáře Společnosti k tomu, aby předložili akciové dokumenty, které vlastní za účelem jejich zaknihování. Akciové dokumenty je možno předkládat v sídle Společnosti, tj. v Mysłowicích v ul. Mikołowské 31,  každý pracovní den v hodinách 8:00 – 16:00, nejpozději však do 26. února 2021. Předložení akciových dokumentů proběhne na základě písemního potvrzení, které bude vydáno akcionáři. 

Tato výzva je třetí z pěti vyžadovaných výše uvedenými právními předpisy.

 

Předseda představenstva Robert Ágh

V Myslowicích, dne 26.10.2020


Mysłowice, 07.10.2020 r.

 

WEZWANIE
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

 

Zarząd FERONA POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej jako "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1798) wzywa akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji można składać w siedzibie Spółki, tj. w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej 31, w każdy dzień roboczy w godzinach 8:00 – 16:00, najpóźniej do dnia 26 lutego 2021 r. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych przez w/w przepisy prawa.             

                      

Prezes Zarządu Robert Ágh


VÝZVA
K PŘEDLOŽENÍ AKCIOVÝCH DOKUMENTŮ VE SPOLEČNOSTI

 

Představenstvo FERONA POLSKA S.A. se sídlem v Mysłowicích (dále jen „Společnost“) v souvislosti s čl. 16 zákona ze dne 30. srpna 2019, kterým se mění zákon – Obchodní zákoník [Kodeks spółek handlowych] a některé jiné zákony (Sb. z 2019 položka 1798) vyzývá akcionáře Společnosti k tomu, aby předložili akciové dokumenty, které vlastní za účelem jejich zaknihování. Akciové dokumenty je možno předkládat v sídle Společnosti, tj. v Mysłowicích v ul. Mikołowské 31,  každý pracovní den v hodinách 8:00 – 16:00, nejpozději však do 26. února 2021. Předložení akciových dokumentů proběhne na základě písemního potvrzení, které bude vydáno akcionáři. 

Tato výzva je druhá z pěti vyžadovaných výše uvedenými právními předpisy.

 

Předseda představenstva Robert Ágh

V Myslowicích, dne 7.10.2020


Mysłowice, 21.09.2020 r. 

 

WEZWANIE
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

 

Zarząd FERONA POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej jako "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1798) wzywa akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji można składać w siedzibie Spółki, tj. w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej 31, w każdy dzień roboczy w godzinach 8:00 – 16:00, najpóźniej do dnia 26 lutego 2021 r. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przez w/w przepisy prawa.             

                      

Prezes Zarządu Robert Ágh


VÝZVA
K PŘEDLOŽENÍ AKCIOVÝCH DOKUMENTŮ VE SPOLEČNOSTI

 

Představenstvo FERONA POLSKA S.A. se sídlem v Mysłowicích (dále jen „Společnost“) v souvislosti s čl. 16 zákona ze dne 30. srpna 2019, kterým

se mění zákon – Obchodní zákoník [Kodeks spółek handlowych] a některé jiné zákony (Sb. z 2019 položka 1798) vyzývá akcionáře Společnosti k tomu, aby předložili akciové dokumenty, které vlastní za účelem jejich zaknihování. Akciové dokumenty je možno předkládat v sídle Společnosti, tj. v Mysłowicích v ul. Mikołowské 31,  každý pracovní den v hodinách 8:00 – 16:00, nejpozději však do 26. února 2021. Předložení akciových dokumentů proběhne na základě písemního potvrzení, které bude vydáno akcionáři. 

Tato výzva je první z pěti vyžadovaných výše uvedenými právními předpisy.

 

Předseda představenstva Robert Ágh

V Myslowicích, dne 21.9.2020


                                                                        Mysłowice, dnia 24.04.2020 r.


ZAWIADOMIENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd FERONA POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 17 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 13.05.2020 roku, na godzinę 14:30
w Kancelarii Notarialnej notariusza Katarzyny Kurz w Mysłowicach przy ulicy Powstańców 3.

PORZĄDEK OBRAD 
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 
FERONA POLSKA S.A. 

 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wraz z opinią biegłego rewidenta oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w trybie § 16 ust. 1 pkt 2 i 5 Statutu Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w trybie § 16 ust. 1 pkt 2 i 5 Statutu Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki obejmującego okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
 8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2019.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków w 2019 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi  Zarządu Spółki w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków w 2019 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

                    
Prezes Zarządu Robert Ágh


V Mysłowicích, dne 24.4.2020 r.


OZNÁMENÍ 
O SVOLÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY AKCIONÁŘŮ

Představenstvo FERONA POLSKA S.A. se sídlem v Mysłowicích („Společnost“), jež působí na základě čl. 399 § 1 v souvislosti s čl. 402 § 3 Obchodního zákoníku a § 17 odst. 3 Stanov společnosti, svolává Řádnou valnou hromadu akcionářů na den 13.05.2020 v 14:30 hod. v Notářské kanceláři notářky Katarzyny Kurz v Mysłowicích, ul. Powstańców 3.

PROGRAM JEDNÁNÍ 
ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY AKCIONÁŘŮ 
FERONA POLSKA S.A. 

 1. Zahájení Valné hromady a volba Předsedajícího Valné hromady.
 2. Konstatování správnosti svolání Valné hromady a její usnášeníschopnosti a zhotovení seznamu přítomných. 
 3. Schválení programu jednání.
 4. Projednání zprávy Představenstva z činností Společnosti v období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019, účetní závěrky za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 včetně vyjádření auditora a projednání zprávy Dozorčí rady z výsledků zkoumání zpráv Představenstva z činnosti Společnosti a účetní závěrky na základě § 16 odst. 1 bod 2 a 5 Stanov Společnosti za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019.
 5. Usnesení o schválení zprávy Dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zpráv Představenstva z činnosti Společnosti a účetní závěrky podle § 16 odst. 1 bod 2 a 5 Stanov Společnosti za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019.
 6. Usnesení ve věci schválení zprávy Představenstva z činnosti Společnosti v období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019.
 7. Usnesení ve věci schválení účetní závěrky Společnosti v období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019.
 8. Usnesení o uhrazení ztráty, která vznikla Společnosti v hospodářském roku 2019.
 9. Usnesení ve věci udělení absolutoria členům Dozorčí rady Společnosti v souvislosti z výkonem nimi jejich povinnosti v roce 2019.
 10. Usnesení ve věci udělení absolutoria Předsedovi představenstva Společnosti v souvislosti z výkonem jeho povinnosti v roce 2019.
 11. Schválení usnesení ohledně volby subjektu, jenž vede seznam akcionářů Společnosti.
 12. Volné návrhy.
 13. Ukončení Valné hromady.

                    
Předseda představenstva Robert Ágh