Dla Akcjonariuszy

Mysłowice, 24.03.2023 r.

ZAWIADOMIENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY


Zarząd FERONA POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 17 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 19.04.2023 roku, na godzinę 14:30 w Kancelarii Notarialnej notariusza Katarzyny Kurz w Mysłowicach przy ulicy Powstańców 3.

PORZĄDEK OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FERONA POLSKA S.A.

 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wraz z opinią biegłego rewidenta oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w trybie §16 ust. 1 pkt 2 i 5 Statutu Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w trybie § 16 ust. 1 pkt 2 i 5 Statutu Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki obejmującego okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2022.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków w 2022 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi  Zarządu Spółki w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków w 2022 roku.
 11. Wybór członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

Prezes Zarządu Robert Ágh


V Mysłowicích, dne 24.3.2023 r.

OZNÁMENÍ
O SVOLÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY AKCIONÁŘŮ


Představenstvo FERONA POLSKA S.A. se sídlem v Mysłowicích („Společnost“), jež působí na základě čl. 399 § 1 v souvislosti s čl. 402 § 3 Obchodního zákoníku a § 17 odst. 3 Stanov společnosti, svolává Řádnou valnou hromadu akcionářů na den 19.04.2023 v 14:30 hod. v Notářské kanceláři notářky Katarzyny Kurz v Mysłowicích, ul. Powstańców 3.


PROGRAM JEDNÁNÍ
ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY AKCIONÁŘŮ FERONA POLSKA S.A.

 1. Zahájení Valné hromady a volba Předsedajícího Valné hromady.
 2. Konstatování správnosti svolání Valné hromady a její usnášeníschopnosti a zhotovení seznamu přítomných. 
 3. Schválení programu jednání.
 4. Projednání zprávy Představenstva z činností Společnosti v období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022, účetní závěrky za období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 včetně vyjádření auditora a projednání zprávy Dozorčí rady z výsledků zkoumání zpráv Představenstva z činnosti Společnosti a účetní závěrky na základě § 16 odst. 1 bod 2 a 5 Stanov Společnosti za období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022.
 5. Usnesení o schválení zprávy Dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zpráv Představenstva z činnosti Společnosti a účetní závěrky podle § 16 odst. 1 bod 2 a 5 Stanov Společnosti za období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022.
 6. Usnesení ve věci schválení zprávy Představenstva z činnosti Společnosti v období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022.
 7. Usnesení ve věci schválení účetní závěrky Společnosti v období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022.
 8. Usnesení ve věci rozdělení zisku, jehož dosáhla Společnost v účetním roce 2022.
 9. Usnesení ve věci udělení absolutoria členům Dozorčí rady Společnosti v souvislosti z výkonem nimi jejich povinnosti v roce 2022.
 10. Usnesení ve věci udělení absolutoria Předsedovi představenstva Společnosti v souvislosti z výkonem jeho povinnosti v roce 2022.
 11. Volba členů dozorčí rady na další funkční období.
 12. Volné návrhy.
 13. Ukončení Valné hromady.        

Předseda představenstva Robert Ágh 


Mysłowice, dnia 01.04.2022 r.


ZAWIADOMIENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd FERONA POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 17 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27.04.2022 roku, na godzinę 14:30
w Kancelarii Notarialnej notariusza Katarzyny Kurz w Mysłowicach przy ulicy Powstańców 3.

PORZĄDEK OBRAD 
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 
FERONA POLSKA S.A. 

 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wraz z opinią biegłego rewidenta oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w trybie § 16 ust. 1 pkt 2 i 5 Statutu Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w trybie § 16 ust. 1 pkt 2 i 5 Statutu Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki obejmującego okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osigniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2021.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków w 2021 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi  Zarządu Spółki w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków w 2021 roku.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

                    
Prezes Zarządu Robert Ágh


V Mysłowicích, dne 1.4.2022 r.


OZNÁMENÍ 
O SVOLÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY AKCIONÁŘŮ

Představenstvo FERONA POLSKA S.A. se sídlem v Mysłowicích („Společnost“), jež působí na základě čl. 399 § 1 v souvislosti s čl. 402 § 3 Obchodního zákoníku a § 17 odst. 3 Stanov společnosti, svolává Řádnou valnou hromadu akcionářů na den 27.4.2022 v 14:30 hod.
v Notářské kanceláři notářky Katarzyny Kurz v Mysłowicích, ul. Powstańców 3.

PROGRAM JEDNÁNÍ 
ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY AKCIONÁŘŮ 
FERONA POLSKA S.A. 

 1. Zahájení Valné hromady a volba Předsedajícího Valné hromady.
 2. Konstatování správnosti svolání Valné hromady a její usnášeníschopnosti a zhotovení seznamu přítomných. 
 3. Schválení programu jednání.
 4. Projednání zprávy Představenstva z činností Společnosti v období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021, účetní závěrky za období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 včetně vyjádření auditora a projednání zprávy Dozorčí rady z výsledků zkoumání zpráv Představenstva z činnosti Společnosti a účetní závěrky na základě § 16 odst. 1 bod 2 a 5 Stanov Společnosti za období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021.
 5. Usnesení o schválení zprávy Dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zpráv Představenstva z činnosti Společnosti a účetní závěrky podle § 16 odst. 1 bod 2 a 5 Stanov Společnosti za období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021.
 6. Usnesení ve věci schválení zprávy Představenstva z činnosti Společnosti v období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021.
 7. Usnesení ve věci schválení účetní závěrky Společnosti v období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021.
 8. Usnesení ve věci rozdělení zisku, jehož dosáhla Společnost v účetním roce 2021.
 9. Usnesení ve věci udělení absolutoria členům Dozorčí rady Společnosti v souvislosti z výkonem nimi jejich povinnosti v roce 2021.
 10. Usnesení ve věci udělení absolutoria Předsedovi představenstva Společnosti v souvislosti z výkonem jeho povinnosti v roce 2021.
 11. Volné návrhy.
 12. Ukončení Valné hromady.

                    
Předseda představenstva Robert Ágh     Mysłowice, dnia 26.03.2021 r.


ZAWIADOMIENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd FERONA POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 17 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 21.04.2021 roku, na godzinę 14:30
w Kancelarii Notarialnej notariusza Katarzyny Kurz w Mysłowicach przy ulicy Powstańców 3.

PORZĄDEK OBRAD 
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 
FERONA POLSKA S.A. 

 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wraz z opinią biegłego rewidenta oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w trybie § 16 ust. 1 pkt 2 i 5 Statutu Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w trybie § 16 ust. 1 pkt 2 i 5 Statutu Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki obejmującego okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osigniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2020 i pokryciu straty za lata ubiegłe.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków w 2020 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi  Zarządu Spółki w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków w 2020 roku.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

                    
Prezes Zarządu Robert Ágh


V Mysłowicích, dne 26.3.2021 r.


OZNÁMENÍ 
O SVOLÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY AKCIONÁŘŮ

Představenstvo FERONA POLSKA S.A. se sídlem v Mysłowicích („Společnost“), jež působí na základě čl. 399 § 1 v souvislosti s čl. 402 § 3 Obchodního zákoníku a § 17 odst. 3 Stanov společnosti, svolává Řádnou valnou hromadu akcionářů na den 21.04.2021 v 14:30 hod.
v Notářské kanceláři notářky Katarzyny Kurz v Mysłowicích, ul. Powstańców 3.

PROGRAM JEDNÁNÍ 
ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY AKCIONÁŘŮ 
FERONA POLSKA S.A. 

 1. Zahájení Valné hromady a volba Předsedajícího Valné hromady.
 2. Konstatování správnosti svolání Valné hromady a její usnášeníschopnosti a zhotovení seznamu přítomných. 
 3. Schválení programu jednání.
 4. Projednání zprávy Představenstva z činností Společnosti v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, účetní závěrky za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 včetně vyjádření auditora a projednání zprávy Dozorčí rady z výsledků zkoumání zpráv Představenstva z činnosti Společnosti a účetní závěrky na základě § 16 odst. 1 bod 2 a 5 Stanov Společnosti za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.
 5. Usnesení o schválení zprávy Dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zpráv Představenstva z činnosti Společnosti a účetní závěrky podle § 16 odst. 1 bod 2 a 5 Stanov Společnosti za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.
 6. Usnesení ve věci schválení zprávy Představenstva z činnosti Společnosti v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.
 7. Usnesení ve věci schválení účetní závěrky Společnosti v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.
 8. Usnesení ve věci rozdělení zisku, jehož dosáhla Společnost v účetním roce 2020, a pokrytí ztráty z minulých let.
 9. Usnesení ve věci udělení absolutoria členům Dozorčí rady Společnosti v souvislosti z výkonem nimi jejich povinnosti v roce 2020.
 10. Usnesení ve věci udělení absolutoria Předsedovi představenstva Společnosti v souvislosti z výkonem jeho povinnosti v roce 2020.
 11. Volné návrhy.
 12. Ukončení Valné hromady.

                    
Předseda představenstva Robert Ágh 


Mysłowice, 09.12.2020 r.

 

WEZWANIE
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

 

Zarząd FERONA POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej jako "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1798) wzywa akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji można składać w siedzibie Spółki, tj. w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej 31, w każdy dzień roboczy w godzinach 8:00 – 16:00, najpóźniej do dnia 26 lutego 2021 r. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest piątym spośród pięciu wymaganych przez w/w przepisy prawa.             

                      

Prezes Zarządu Robert Ágh


VÝZVA
K PŘEDLOŽENÍ AKCIOVÝCH DOKUMENTŮ VE SPOLEČNOSTI

 

Představenstvo FERONA POLSKA S.A. se sídlem v Mysłowicích (dále jen „Společnost“) v souvislosti s čl. 16 zákona ze dne 30. srpna 2019, kterým se mění zákon – Obchodní zákoník [Kodeks spółek handlowych] a některé jiné zákony (Sb. z 2019 položka 1798) vyzývá akcionáře Společnosti k tomu, aby předložili akciové dokumenty, které vlastní za účelem jejich zaknihování. Akciové dokumenty je možno předkládat v sídle Společnosti, tj. v Mysłowicích v ul. Mikołowské 31,  každý pracovní den v hodinách 8:00 – 16:00, nejpozději však do 26. února 2021. Předložení akciových dokumentů proběhne na základě písemního potvrzení, které bude vydáno akcionáři. 

Tato výzva je pátá z pěti vyžadovaných výše uvedenými právními předpisy.

 

Předseda představenstva Robert Ágh

V Myslowicích, dne 9.12.2020


Mysłowice, 17.11.2020 r.

 

WEZWANIE
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

 

Zarząd FERONA POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej jako "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1798) wzywa akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji można składać w siedzibie Spółki, tj. w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej 31, w każdy dzień roboczy w godzinach 8:00 – 16:00, najpóźniej do dnia 26 lutego 2021 r. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest czwartym spośród pięciu wymaganych przez w/w przepisy prawa.             

                      

Prezes Zarządu Robert Ágh


VÝZVA
K PŘEDLOŽENÍ AKCIOVÝCH DOKUMENTŮ VE SPOLEČNOSTI

 

Představenstvo FERONA POLSKA S.A. se sídlem v Mysłowicích (dále jen „Společnost“) v souvislosti s čl. 16 zákona ze dne 30. srpna 2019, kterým se mění zákon – Obchodní zákoník [Kodeks spółek handlowych] a některé jiné zákony (Sb. z 2019 položka 1798) vyzývá akcionáře Společnosti k tomu, aby předložili akciové dokumenty, které vlastní za účelem jejich zaknihování. Akciové dokumenty je možno předkládat v sídle Společnosti, tj. v Mysłowicích v ul. Mikołowské 31,  každý pracovní den v hodinách 8:00 – 16:00, nejpozději však do 26. února 2021. Předložení akciových dokumentů proběhne na základě písemního potvrzení, které bude vydáno akcionáři. 

Tato výzva je čtvrtá z pěti vyžadovaných výše uvedenými právními předpisy.

 

Předseda představenstva Robert Ágh

V Myslowicích, dne 17.11.2020

 


Mysłowice, 26.10.2020 r. 

 

WEZWANIE
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

 

Zarząd FERONA POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej jako "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1798) wzywa akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji można składać w siedzibie Spółki, tj. w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej 31, w każdy dzień roboczy w godzinach 8:00 – 16:00, najpóźniej do dnia 26 lutego 2021 r. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych przez w/w przepisy prawa.             

                      

Prezes Zarządu Robert Ágh


VÝZVA
K PŘEDLOŽENÍ AKCIOVÝCH DOKUMENTŮ VE SPOLEČNOSTI

 

Představenstvo FERONA POLSKA S.A. se sídlem v Mysłowicích (dále jen „Společnost“) v souvislosti s čl. 16 zákona ze dne 30. srpna 2019, kterým se mění zákon – Obchodní zákoník [Kodeks spółek handlowych] a některé jiné zákony (Sb. z 2019 položka 1798) vyzývá akcionáře Společnosti k tomu, aby předložili akciové dokumenty, které vlastní za účelem jejich zaknihování. Akciové dokumenty je možno předkládat v sídle Společnosti, tj. v Mysłowicích v ul. Mikołowské 31,  každý pracovní den v hodinách 8:00 – 16:00, nejpozději však do 26. února 2021. Předložení akciových dokumentů proběhne na základě písemního potvrzení, které bude vydáno akcionáři. 

Tato výzva je třetí z pěti vyžadovaných výše uvedenými právními předpisy.

 

Předseda představenstva Robert Ágh

V Myslowicích, dne 26.10.2020


Mysłowice, 07.10.2020 r.

 

WEZWANIE
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

 

Zarząd FERONA POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej jako "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1798) wzywa akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji można składać w siedzibie Spółki, tj. w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej 31, w każdy dzień roboczy w godzinach 8:00 – 16:00, najpóźniej do dnia 26 lutego 2021 r. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych przez w/w przepisy prawa.             

                      

Prezes Zarządu Robert Ágh


VÝZVA
K PŘEDLOŽENÍ AKCIOVÝCH DOKUMENTŮ VE SPOLEČNOSTI

 

Představenstvo FERONA POLSKA S.A. se sídlem v Mysłowicích (dále jen „Společnost“) v souvislosti s čl. 16 zákona ze dne 30. srpna 2019, kterým se mění zákon – Obchodní zákoník [Kodeks spółek handlowych] a některé jiné zákony (Sb. z 2019 položka 1798) vyzývá akcionáře Společnosti k tomu, aby předložili akciové dokumenty, které vlastní za účelem jejich zaknihování. Akciové dokumenty je možno předkládat v sídle Společnosti, tj. v Mysłowicích v ul. Mikołowské 31,  každý pracovní den v hodinách 8:00 – 16:00, nejpozději však do 26. února 2021. Předložení akciových dokumentů proběhne na základě písemního potvrzení, které bude vydáno akcionáři. 

Tato výzva je druhá z pěti vyžadovaných výše uvedenými právními předpisy.

 

Předseda představenstva Robert Ágh

V Myslowicích, dne 7.10.2020


Mysłowice, 21.09.2020 r. 

 

WEZWANIE
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

 

Zarząd FERONA POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej jako "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1798) wzywa akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji można składać w siedzibie Spółki, tj. w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej 31, w każdy dzień roboczy w godzinach 8:00 – 16:00, najpóźniej do dnia 26 lutego 2021 r. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przez w/w przepisy prawa.             

                      

Prezes Zarządu Robert Ágh


VÝZVA
K PŘEDLOŽENÍ AKCIOVÝCH DOKUMENTŮ VE SPOLEČNOSTI

 

Představenstvo FERONA POLSKA S.A. se sídlem v Mysłowicích (dále jen „Společnost“) v souvislosti s čl. 16 zákona ze dne 30. srpna 2019, kterým

se mění zákon – Obchodní zákoník [Kodeks spółek handlowych] a některé jiné zákony (Sb. z 2019 položka 1798) vyzývá akcionáře Společnosti k tomu, aby předložili akciové dokumenty, které vlastní za účelem jejich zaknihování. Akciové dokumenty je možno předkládat v sídle Společnosti, tj. v Mysłowicích v ul. Mikołowské 31,  každý pracovní den v hodinách 8:00 – 16:00, nejpozději však do 26. února 2021. Předložení akciových dokumentů proběhne na základě písemního potvrzení, které bude vydáno akcionáři. 

Tato výzva je první z pěti vyžadovaných výše uvedenými právními předpisy.

 

Předseda představenstva Robert Ágh

V Myslowicích, dne 21.9.2020


                                                                        Mysłowice, dnia 24.04.2020 r.


ZAWIADOMIENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd FERONA POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 17 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 13.05.2020 roku, na godzinę 14:30
w Kancelarii Notarialnej notariusza Katarzyny Kurz w Mysłowicach przy ulicy Powstańców 3.

PORZĄDEK OBRAD 
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 
FERONA POLSKA S.A. 

 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wraz z opinią biegłego rewidenta oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w trybie § 16 ust. 1 pkt 2 i 5 Statutu Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w trybie § 16 ust. 1 pkt 2 i 5 Statutu Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki obejmującego okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
 8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2019.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków w 2019 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi  Zarządu Spółki w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków w 2019 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

                    
Prezes Zarządu Robert Ágh


V Mysłowicích, dne 24.4.2020 r.


OZNÁMENÍ 
O SVOLÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY AKCIONÁŘŮ

Představenstvo FERONA POLSKA S.A. se sídlem v Mysłowicích („Společnost“), jež působí na základě čl. 399 § 1 v souvislosti s čl. 402 § 3 Obchodního zákoníku a § 17 odst. 3 Stanov společnosti, svolává Řádnou valnou hromadu akcionářů na den 13.05.2020 v 14:30 hod. v Notářské kanceláři notářky Katarzyny Kurz v Mysłowicích, ul. Powstańców 3.

PROGRAM JEDNÁNÍ 
ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY AKCIONÁŘŮ 
FERONA POLSKA S.A. 

 1. Zahájení Valné hromady a volba Předsedajícího Valné hromady.
 2. Konstatování správnosti svolání Valné hromady a její usnášeníschopnosti a zhotovení seznamu přítomných. 
 3. Schválení programu jednání.
 4. Projednání zprávy Představenstva z činností Společnosti v období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019, účetní závěrky za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 včetně vyjádření auditora a projednání zprávy Dozorčí rady z výsledků zkoumání zpráv Představenstva z činnosti Společnosti a účetní závěrky na základě § 16 odst. 1 bod 2 a 5 Stanov Společnosti za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019.
 5. Usnesení o schválení zprávy Dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zpráv Představenstva z činnosti Společnosti a účetní závěrky podle § 16 odst. 1 bod 2 a 5 Stanov Společnosti za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019.
 6. Usnesení ve věci schválení zprávy Představenstva z činnosti Společnosti v období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019.
 7. Usnesení ve věci schválení účetní závěrky Společnosti v období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019.
 8. Usnesení o uhrazení ztráty, která vznikla Společnosti v hospodářském roku 2019.
 9. Usnesení ve věci udělení absolutoria členům Dozorčí rady Společnosti v souvislosti z výkonem nimi jejich povinnosti v roce 2019.
 10. Usnesení ve věci udělení absolutoria Předsedovi představenstva Společnosti v souvislosti z výkonem jeho povinnosti v roce 2019.
 11. Schválení usnesení ohledně volby subjektu, jenž vede seznam akcionářů Společnosti.
 12. Volné návrhy.
 13. Ukončení Valné hromady.

                    
Předseda představenstva Robert Ágh