Dla Akcjonariuszy

Mysłowice, dnia 24.04.2020 r.


ZAWIADOMIENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd FERONA POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 17 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 13.05.2020 roku, na godzinę 14:30
w Kancelarii Notarialnej notariusza Katarzyny Kurz w Mysłowicach przy ulicy Powstańców 3.

PORZĄDEK OBRAD 
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 
FERONA POLSKA S.A. 

 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wraz z opinią biegłego rewidenta oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w trybie § 16 ust. 1 pkt 2 i 5 Statutu Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w trybie § 16 ust. 1 pkt 2 i 5 Statutu Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki obejmującego okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
 8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2019.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków w 2019 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi  Zarządu Spółki w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków w 2019 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

                    
Prezes Zarządu Robert Ágh


V Mysłowicích, dne 24.04.2020


OZNÁMENÍ 
O SVOLÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY AKCIONÁŘŮ

Představenstvo FERONA POLSKA S.A. se sídlem v Mysłowicích („Společnost“), jež působí na základě čl. 399 § 1 v souvislosti s čl. 402 § 3 Obchodního zákoníku a § 17 odst. 3 Stanov společnosti, svolává Řádnou valnou hromadu akcionářů na den 13.05.2020 v 14:30 hod. v Notářské kanceláři notářky Katarzyny Kurz v Mysłowicích, ul. Powstańców 3.

PROGRAM JEDNÁNÍ 
ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY AKCIONÁŘŮ 
FERONA POLSKA S.A. 

 1. Zahájení Valné hromady a volba Předsedajícího Valné hromady.
 2. Konstatování správnosti svolání Valné hromady a její usnášeníschopnosti a zhotovení seznamu přítomných. 
 3. Schválení programu jednání.
 4. Projednání zprávy Představenstva z činností Společnosti v období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019, účetní závěrky za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 včetně vyjádření auditora a projednání zprávy Dozorčí rady z výsledků zkoumání zpráv Představenstva z činnosti Společnosti a účetní závěrky na základě § 16 odst. 1 bod 2 a 5 Stanov Společnosti za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019.
 5. Usnesení o schválení zprávy Dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zpráv Představenstva z činnosti Společnosti a účetní závěrky podle § 16 odst. 1 bod 2 a 5 Stanov Společnosti za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019.
 6. Usnesení ve věci schválení zprávy Představenstva z činnosti Společnosti v období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019.
 7. Usnesení ve věci schválení účetní závěrky Společnosti v období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019.
 8. Usnesení o uhrazení ztráty, která vznikla Společnosti v hospodářském roku 2019.
 9. Usnesení ve věci udělení absolutoria členům Dozorčí rady Společnosti v souvislosti z výkonem nimi jejich povinnosti v roce 2019.
 10. Usnesení ve věci udělení absolutoria Předsedovi představenstva Společnosti v souvislosti z výkonem jeho povinnosti v roce 2019.
 11. Schválení usnesení ohledně volby subjektu, jenž vede seznam akcionářů Společnosti.
 12. Volné návrhy.
 13. Ukončení Valné hromady.

                    
Předseda představenstva Robert Ágh